Bakgrund

Kul på hjul är en cykelskola (verksam år 2016-2018) för barn i åldern 6-13 år som syftar till att på ett enkelt sätt öka barn och ungas rörelsefrihet i staden och som drivits av FC Rosengård. Att kunna cykla är också ett sätt att lättare interagera i samhället, kunna nyttja olika former av förenings- och fritidsaktiviteter och därmed komma in i nya sociala strukturer.

Våra erfarenheter från Kul på hjul visar att barn och unga som inte kan cykla begränsar sina möjligheter att utöka sina nätverk, såväl socialt som kunskapsmässigt. Ur hälsomässig aspekt ger fysisk aktivitet som cykling ett bättre utgångsläge för andra fysiska aktiviteter.Cykling är dessutom ett mer miljövänligt och modernt sätt att röra sig runt i staden. Till projektet knöts en styrgrupp bestående av representanter från FC Rosengård, Tjejer i Förening, Röda Korset samt Malmö stad. Arbetsuppgifter har bestått i att strukturera projektet, medverka som ambassadörer, vara “dörröppnare” och kritiskt granska och ifrågasätta projektets olika delar. Totalt genomfördes sex möten per år.

Kul på hjul har baserats på tre målsättningar:

 • Ökad integration
 • Förbättrad hälsa
 • Ökad inlärningsförmåga
 • Integration

  Kul på hjul vill främja användandet av cykeln som transportmedel och därmed öka rörligheten i staden genom att lära barn att cykla till andra delar av staden och även kunna medverka i fritidsaktiviteter som man annars inte hade haft möjlighet att ta sig till.

  Barns förutsättningar för en fysiskt aktiv livsstil, och därmed ökade kontaktytor som grund för en förstärkt integration, har generellt försämrats. Den trenden vill vi vända.

 • Hälsa

  Kul på hjul vill bidra till ökad vardagsmotion hos barn och unga och förebygga en stillasittande livsstil. Vi vill ta lärdom av tex Bunkeflomodellen.

  Hur barn lever och mår har stor betydelse för folkhälsan. De flesta barn och ungdomar i Sverige har en relativt god hälsa men det finns dock ett antal orosmoln, exempelvis en stigande andel överviktiga, en ökande mental ohälsa och en livsstil med många stillasittande aktiviteter.

 • Inlärningsförmåga

  En ökad fysisk aktivitet bidrar till bättre inlärningsförmåga och bättre skolresultat vilket framgår av flera forskningsstudier.

  Studier visar även att cyklande barn presterar bättre i skolan och att dagligen cykla till och från skolan för de flesta barn leder till högre veckoförbrukning av energi än vad två timmars deltagande i Idrott och hälsa gör. Barn som cyklar till skolan är dessutom involverade i mer ansträngande lekar under skoldagens gång.

Partners

Projektet Kul på hjul har under två år (2016-2018) finansierats med stöd från Allmänna Arvsfonden och har drivits av FC Rosengård. Samverkansparter har varit Malmö stad (Fritidsförvaltningen), Röda Korset och Tjejer i Förening. Genomförandepartner har varit CK Ringen.

FC Rosengård bedriver både breddfotboll för över 600 spelare i alla åldrar och elitfotboll för såväl killar som tjejer. Klubbens proffslag för damer tillhör den yppersta världseliten. FC Rosengård bedriver dessutom ett antal sociala projekt.

Malmö stad arbetar aktivt för att stimulera cykling i staden och var fjärde resa i Malmö görs redan på cykel. Malmö har blivit utsedd till årets cykelfrämjarkommun 2011, 2012, 2013 och 2015. Dessutom är Malmö rankade som världens sjätte bästa cykelstad. Malmö stad arbetar för en högre trafiksäkerhet och en bättre miljö. Fritidsförvaltningen, Malmö stad erbjuder årligen via föreningslivet bl a gratis lovaktiviteter för barn i Malmö under höst-, februari- och sommarloven.

Röda Korsets Malmökrets bedriver cykelskolor för vuxna. Cykelskolorna syftar till att stärka individers självständighet, ge ökad tillgänglighet på arbetsmarknaden och möjlighet till nya kontakter.

Tjejer i Förening bedriver det som kallas för engagemangsguidad verksamhet som innebär vägen ut i föreningslivet eller egenskapade fritidsaktiviteter riktade till tjejer och unga kvinnor. De arbetar utifrån barnets bästa och i alla lägen för alla barns rättigheter.

Cykelklubben Ringen har varit genomförandepartner till Kul på hjul och deltagit vid samtliga cykelaktiviteter för att kvalitetssäkra själva utlärandet.

Övriga partners till Kul på hjul har varit Mobilia Köpcenter, Panduro Hobby, Oatly, Printhuset Electra, Broderiet, HSB Sverige, MKB Fastigheter, Stena Fastigheter, Otto Magnusson Bygg, Drömmarnas Hus och Allaktivitetshusen.

Varför cykelskola?

Hur barn och unga rör sig utanför sitt närområde beror i stor utsträckning på vad deras familj har för levnadsförhållanden. En studie av barn- och ungdomsgruppers fritids- och idrottsaktiviteter i Malmö visar att fler unga i villaområden har fritidsaktiviteter utanför sitt bostadsområde jämfört med unga i socioekonomiskt utsatta stadsdelar som t ex Rosengård och Lindängen.

Att kunna cykla ger en känsla av frihet och är något som de flesta i Sverige behärskar. Vi ser cykeln som ett naturligt transportmedel i vardagen som gör att vi obehindrat kan förflytta oss snabbt och miljövänligt samtidigt som vi investerar i vår egen hälsa. Men så är det inte i alla länder, i synnerhet inte bland tjejer.

Våra erfarenheter från Kul på hjul visar att för många familjer i socioekonomiskt utsatta stadsdelar är bristen på transportmedel ett hinder för engagemang i fritidssysselsättningar. Barnen har kanske ingen vuxen som har möjlighet att skjutsa dem, det finns inga pengar till kollektivtrafik och cykeln har aldrig varit en naturlig del av uppväxten. Om inte föräldrarna behärskar cykeln som transportmedel blir det inte heller naturligt att barnen lär sig cykla.

En dansk studie visar att cyklande barn presterar bättre i skolan och är mer involverade i fysiska lekar under skoldagen än vad barn som blir skjutsade är.

Med Kul på hjul vill vi ge så många barn som möjligt chansen att känna friheten och självständigheten som att kunna cykla ger men också, genom att lära ut grundläggande kunskaper i trafiksäkerhet, få dem att känna sig trygga i trafiken.

Värdeord

Integration Kul på hjul har främjat användandet av cykeln som transportmedel.  Att lära barnen cykla öppnar möjligheter för dem att ta sig till t ex fritidsaktiviteter i andra stadsdelar, något som annars hade varit svårt. Detta ger ökad integration runt om i hela staden.

Hälsa Kul på hjul har bidragit till ökad vardagsmotion hos barn och unga och skapat möjligheter till att förebygga en stillasittande livsstil.

Inlärningsförmåga Kul på hjul har stimulerat till en ökad fysisk aktivitet som i sin tur skapar bättre inlärningsförmåga och ger bättre skolresultat för barn och unga.

Involverande arbetsmetodik

Vid skapandet av en cykelskola är det viktigt att arbeta med en involverande arbetsmetodik, där barn och unga själva är nyckelpersonerna i framtagandet av aktiviteter och metodik. Barnen ges möjligheter att framföra sina åsikter och idéer, lösningar och förslag. Detta har skapat ett stort engagemang hos barnen och en större vilja att praktiskt medverka, men också en vilja att sprida budskapen om Kul på hjul i sina egna nätverk.

Deras engagemang har även säkerställt att aktiviteterna upplevs som roliga och på rätt nivå för barnen.

Vår metod har arbetats fram tillsammans med en referensgrupp bestående av barn- och ungdomsspelare från FC Rosengårds verksamhet i åldern 6-13 år, jämt fördelat mellan tjejer och killar. Tillsammans med referensgruppen har vi diskuterat oss fram till en metod där vi blandat teoretiska moment med praktiska och därmed skapat ett koncept runt ”learning by doing” och kommit fram till ett ”best practice”. Detta har sedan implementerats i våra cykelaktiviteter.

Träffarna med referensgruppen har haft olika tema varje gång, tex trafiksäkerhet, hur man ska utforma en eventuell trafiklekplats, hur tränar man balans på cykel osv. Vi har varvat praktiska moment med teoretiska diskussioner kring vad trafik är, varför det är viktigt med regler i trafiken precis som man har regler på fotbollsplanen osv. Vidare har vi genomfört övningar om hur man lär sig trafikmärken och trafikregler på ett kul och lärorikt sätt. Gruppen har kontinuerligt fått ställa frågor och komma med egna idéer som de sedan har testat i praktiken.

Tillsammans med Tjejer i förening har vi haft en något äldre referensgrupp som har hjälpt till som ledare vid flera av våra aktiviteter. De har varit duktiga på att hantera barnen och prata med dem på ett sätt som de tilltalas av. Majoriteten av Tjejer i förenings ledare kommer från Rosengård och har därmed en helt annan förståelse för barnens bakgrund och vad som behövs för att nå ut till barnen, än vad vi själva inom projektledningen har.

Ytterligare ett sätt för oss att öka delaktigheten har varit den dialog vi har haft med våra partners, grupper och personal som medverkar i projektet. Vi har kontinuerligt utvärderat och förbättrat utifrån vad som har fungerat bra respektive mindre bra.

Vi har utifrån dessa gruppers feedback och upplevda erfarenheter justerat och vässat våra aktiviteter.

Målgrupp

Kul på hjul har riktat sig till barn och ungdomar i Malmö. Primär målgrupp har varit barn i åldern 6-13 år, boende i de stadsdelar där det är lägst så kallad ”aktivitetsgrad” bland barnen, dvs minst antal barn med en fritidsaktivitet. Dessa stadsdelar var vid projektets start bl a Rosengård, Lindängen, Kroksbäck och Sofielund. Under projekttiden nådde vi ut till drygt 2400 barn.

För att skapa nya vanor och ändrade beteendemönster har vi valt att bygga underifrån i åldersgrupperna, med fokus på barnen, vi har satsat på att nå nästa generations cyklister.

Är du intresserad av att starta upp en cykelskola?

Registrera dig och/eller logga in här för tips och råd!

Våra aktiviteter

Kul på hjul har tre huvudspår vad gäller aktiviteter.

Komma igång

Cykelskolor, 6-8-år.
Barnen lär sig grunderna i cykling. Fokus på balans och säkerhetsutrustning.

Cykla säkert

Trafiksäkerhet, 9-13-år.
Fokus på trafikkunskap och regler för att kunna känna sig trygg och säker på cykel i trafiken.

Cykeln i fokus

Publika events under skolloven för barn, föräldrar och övriga vuxna. Lär dig laga en punktering, pimpa din cykel, testa vår cykelbana med tuffa utmaningar och mycket annat skoj.